Kanji N2 bài 11 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 11 – Luyện thi tiếng Nhật N2

101.      :     âm hán việt : CHIẾU

âm on : しょう

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

âm kun : て

Những từ hay gặp :

照明(しょうめい): chiếu sáng, ánh sáng, đèn
照らす(てらす): soi rọi, chiếu rọi
対照的(たいしょうてき): mang tính đối chiếu

102.      :     âm hán việt : NGẠNH

âm on : こう

âm kun : かた

Những từ hay gặp :

硬貨(こうか):tiền kim loại, đồng tiền
硬い(かたい):cứng, cứng rắn

103.      :     âm hán việt : HÓA

âm on : か

âm kun :

Những từ hay gặp :

貨物(かもつ):hàng hóa
通貨(つうか):tiền tệ

104.      :     âm hán việt : XÁC

âm on : かく

âm kun : たし

Những từ hay gặp :

確定(かくてい):xác định
確か(たしか): xác thực, chính xác
確かめる(たしかめる):xác nhận, làm cho rõ ràng

105.      :     âm hán việt : NHẬN

âm on : にん

âm kun : みと

Những từ hay gặp :

確認(かくにん):xác nhận
認める(みとめる):thừa nhận, công nhận”
106.      :     âm hán việt : VI

âm on : い

âm kun : ちが

Những từ hay gặp :

違い(ちがい):sự khác nhau
間違える(まちがい):lỗi sai, nhầm lẫn
間違い(まちがい):lỗi lầm, nhầm lẫn
違法(いほう): trái phép

107.      :     âm hán việt : THỦ

âm on : しゅ

âm kun : と

Những từ hay gặp :

取材(しゅざい): sự thu thập tài liệu (viết bài)
取る(とる):lấy
書き取る(かきとる): viết lại.
取り消し(とりけし): sự loại bỏ, sự thủ tiêu
聞き取り(ききとり):sự nghe hiểu

108.      :     âm hán việt : TIÊU

âm on : しょう

âm kun : き、け

Những từ hay gặp :

消去 (しょうきょ):xóa bỏ
消す(けす): tắt
消える(きえる):biến mất, tan đi, tắt
消しゴム(けしごむ):cục tẩy

109.      :     âm hán việt : ÔN

âm on : おん

âm kun : あたた

Những từ hay gặp :

温度(おんど):nhiệt độ
温室(おんしつ):nhà kính
体温計(たいおんけい):cặp nhiệt kế
温かい(あたたかい):nóng, ấm

110.      :     âm hán việt : LÃNH

âm on : れい

âm kun : つめ、ひ、さ

Những từ hay gặp :

冷静な(れいせいな) điềm tĩnh
冷える(ひえる):nguội đi, lạnh đi
冷たい(つめたい): lạnh
冷やす(ひやす):làm lạnh

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 11 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :