Tổng hợp chữ Hán N4 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 3

Kanji

Tổng hợp chữ Hán N4 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N4. Mời các bạn tiếp tục học 10 chữ Kanji N4 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N4 :

21. 動 – âm Hán – Việt : Động :

Âm on : どう
Âm kun : うご-く

Những từ hay gặp :

動く(うごく)- cử động、chuyển động

Nội dung bài viết này được copy từ website tuhoconline. Nội dung có thể hiển thị không đầy đủ. Mời các bạn xem bài viết đầy đủ trên tuhoconline chấm net bằng cách tìm kiếm tiêu đề bài viết trên tuhoconline !

自動(じどう)- tự động

感動(かんどう)- cảm động

22. 京 – âm Hán – Việt : Kinh :

Âm on : きょう
けい
Âm kun :

Những từ hay gặp :

東京(とうきょう)- Thủ đô Tokyo

京都(きょうと)- thành phố Kyoto

23. 目 – âm Hán – Việt : Mục :

Âm on : もく
ぼく
Âm kun : め

Những từ hay gặp :

目(め)- mắt

目的(もくてき)- mục đích

24. 通 – âm Hán – Việt : Thông :

Âm on : つう
Âm kun : とお-る/とお-り
とお-す

Những từ hay gặp :

交通(こうつう)- giao thông

通路(つうろ)- đường xe chạy

通り(とおり)- con đường

25. 言 – âm Hán – Việt : Ngôn :

Âm on : げん
Âm kun : い-う

Những từ hay gặp :

言う(いう)- nói

言語(げんご)- ngôn ngữ

26. 理 – âm Hán – Việt : Lý :

Âm on : り
Âm kun :

Những từ hay gặp :

理由(りゆう)- lý do

地理(ちり)- địa lý

物理(ぶつり)- vật lý

27. 体 – âm Hán – Việt : Thể :

Âm on : たい
てい
Âm kun : からだ

Những từ hay gặp :

体(からだ):cơ thể

体温(たいおん):thân nhiệt

体育(たいいく):thể dục

28. 田 – âm Hán – Việt : Điền :

Âm on : でん
Âm kun : た

Những từ hay gặp :

田(た):ruộng

田畑- ruộng

新田- ruộng mới

29. 主 – âm Hán – Việt : Chủ :

Âm on : しゅ

Âm kun : ぬし
おも-な

Những từ hay gặp :

主(ぬし)- ông chủ

主に(おもに)- chủ yếu là

主体(しゅたい)- chủ thể

主婦(しゅふ)-vợ

30. 題 – âm Hán – Việt : Đề :

Âm on : だい
Âm kun :

Những từ hay gặp :

問題(もんだい)- vấn đề

話題(わだい)- chủ đề cuộc nói chuyện

宿題(しゅくだい)- bài tập về nhà

Trên đây là 10 chữ Kanji N4 bài 3 – Luyện thi tiếng Nhật N4

Mời các bạn cùng học các chữ Kanji N4 khác trong chuyên mục : Kanji N4

Chúc các bạn học tốt !

Phần tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau (click vào số trang dưới phần comment)

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :