Từ vựng :

天 : Thiên

Onyomi : てん

Kunyomi :

Những từ thường gặp> :

天気 (てんき) :  thời tiết

Câu hỏi - góp ý :

Leave a Reply