Từ vựng :

際 : Tế

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : さわ

 Cách Nhớ:

Lễ hội () là 1 dịp đặc biệt cho mọi người

Các từ thường gặp:

国際 こくさい quốc tế
国際化 こくさいか quốc tế hóa
~際 ~ さい khi ~
交際 こうさい giao tế, quan hệ thân thiết
実際 じっさい thực tế
際立つ きわだつ nổi bật
間際 まぎわ ngay trước

Câu hỏi - góp ý :

Categories: Kanji

Leave a Reply