You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 包 達 際

âm hán việt và cách đọc chữ 包 達 際

âm hán việt và cách đọc chữ 包 達 際
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

包 – Âm Hán Việt : BAO

Cách đọc Onyomi : ほう
Cách đọc Kunyomi : つつ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 包 :

(ほうたい): sự băng bó, băng
む(つつむ): bao bọc
(こづつみ): bưu kiện

達 – Âm Hán Việt : ĐẠT

Cách đọc Onyomi : たつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 達 :

(はったつ): phát triển
(ともだち): bạn bè
(そくたつ): gửi tốc hỏa, giao gấp

際 – Âm Hán Việt : TẾ

Cách đọc Onyomi : さい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 際 :

(こくさい): quốc tế
に(じっさいに): thực ra
:khi

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: