You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 殿 連 絡

âm hán việt và cách đọc chữ 殿 連 絡

âm hán việt và cách đọc chữ 殿 連 絡
âm hán việt và cách đọc chữ 殿 . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 殿

殿 – Âm Hán Việt : ĐIỆN

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : との。どの
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 殿 :

殿(どの)ngài 殿 (どのさま):lãnh chúa

連 – Âm Hán Việt : LIÊN

Cách đọc Onyomi : れん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 連 :

(かんれん):liên quan
(れんきゅう):đợt nghỉ, kì nghỉ
(れんぞく):liên tiếp
れる(つれる):dẫn dắt

絡 – Âm Hán Việt : LẠC

Cách đọc Onyomi : らく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 絡 :

(れんらく):liên lạc

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ 殿 . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: