You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 済 件 信

âm hán việt và cách đọc chữ 済 件 信

âm hán việt và cách đọc chữ 済 件 信
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

済 – Âm Hán Việt : TẾ

Cách đọc Onyomi : さい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 済 :

む(すむ):kết thúc, hoàn thành
(へんさい):việc thanh toán hết~み(すみ):xong

件 – Âm Hán Việt : KIỆN

Cách đọc Onyomi : けん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 件 :

(ようけん):việc
(じけん):sự kiện
(けんめい):tên sự kiện

信 – Âm Hán Việt : TÍN

Cách đọc Onyomi : しん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 信 :

(つうしん): truyền thông, thông tin
(じしん):tự tin
じる(しんじる):tin tưởng

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: