You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 経 過 責

âm hán việt và cách đọc chữ 経 過 責

âm hán việt và cách đọc chữ 経 過 責
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

経 – Âm Hán Việt : KINH

Cách đọc Onyomi : けい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 経 :

(けいか):quá trình,sự trải qua
(けいざい):kinh tế
(けいけん):kinh nghiệm
(けいり):kế toán

過 – Âm Hán Việt : QUÁ, QUA

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 過 :

(かこ):quá khứ
ぎる(すぎる):quá
(つうか):thông qua
ごす(すごす):trải qua

責 – Âm Hán Việt : TRÁCH

Cách đọc Onyomi : せき
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 責 :

(せきにん):trách nhiệm
める(せめる):trách mắng, chỉ trích

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: