You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 録 量 予

âm hán việt và cách đọc chữ 録 量 予

âm hán việt và cách đọc chữ 録 量 予
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

録 – Âm Hán Việt : LỤC

Cách đọc Onyomi : ろく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 録 :

(ろくが):băng video, sự ghi hình
(ろくおん):sự ghi âm

量 – Âm Hán Việt : LƯỢNG

Cách đọc Onyomi : りょう
Cách đọc Kunyomi : はか
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 量 :

(おんりょう):âm lượng
(ふうりょう):lưu lượng gió
(ぶんりょう):đo (độ dài, cân nặng…)
(すうりょう):số lượng

予 – Âm Hán Việt : DƯ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 予 :

(よてい):dự định
(よしゅう):sự soạn bài
(よび):dự bị
(よさん):dự toán

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: