You dont have javascript enabled! Please enable it!

đương nhiên, cách làm, chỉ một chút tiếng Nhật là gì ?

đương nhiên, cách làm, chỉ một chút tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đương nhiên, cách làm, chỉ một chút tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đương nhiên, cách làm, chỉ một chút tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đương nhiên cách làm chỉ một chút

đương nhiên

Nghĩa tiếng Nhật () : たり
Cách đọc : あたりまえ
Ví dụ :
Thành tích của anh lên là chuyện đương nhiên
あなたの績ががったのはたりです。

cách làm

Nghĩa tiếng Nhật () : やり
Cách đọc : やりかた
Ví dụ :
Hãy chỉ cho tôi cách làm
のやりえてください。

chỉ một chút

Nghĩa tiếng Nhật () : わずか
Cách đọc : わずか
Ví dụ :
Anh ấy đang sống nhờ vào chút tiền tiết kiệm
はわずかならしている。

Trên đây là nội dung bài viết : đương nhiên, cách làm, chỉ một chút tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: