Kanji N2 bài 27 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 27 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 27 - Luyện thi tiếng Nhật N2

261. : âm hán việt : BỘ

âm on : ぶ

âm kun :

Những từ hay gặp :

全部(ぜんぶ):toàn bộ
部長(ぶちょう):trưởng phòng
部屋(へや):phòng
部分(ぶぶん):bộ phận
学部(がくぶ):ngành học, khoa

262. : âm hán việt : HÔN

âm on : こん

âm kun :

Những từ hay gặp :

結婚(けっこん):kết hôn
未婚(みこん):chưa kết hôn
婚約(こんやく):hôn ước
新婚(しんこん):tân hôn

263. : âm hán việt : CHIÊU

âm on : しょう

âm kun : まね

Những từ hay gặp :

招待(しょうたい):chiêu đãi, mời
招く(まねく): rủ rê, mời

264. : âm hán việt : TRẠNG

âm on : じょう

âm kun :

Những từ hay gặp :

(じょう): thư ~
状態(じょうたい):tình thái
現状(げんじょう):hiện trạng
年賀状(ねんがじょう):thiệp mừng năm mới

265. : âm hán việt : KHIẾM

âm on : けつ

âm kun : か

Những từ hay gặp :

欠席(けっせき):vắng mặt
欠点(けってん):khuyết điểm
出欠(しゅっけつ):sự có mặt hay vắng mặt

266. : âm hán việt : HỈ

âm on :

âm kun : よろこ

Những từ hay gặp :

喜ぶ(よろこぶ):hạnh phúc, vui mừng
喜んで(よろこんで):sẵn lòng, hân hoan

267. : âm hán việt : TRỊ

âm on : じ、ち

âm kun : なお

Những từ hay gặp :

政治(せいじ):chính trị
自治体(じちたい):thể chế tự trị
自治会(じちかい): hội tự trị
治す(なおす):sửa chữa

268. : âm hán việt : UY, Ủy

âm on : い

âm kun :

Những từ hay gặp :

委員(いいん):ủy viên
委任状(いたくじょう):thư ủy nhiệm
委員会(いいんかい):hội đồng

269. : âm hán việt : CHÚC

âm on : しゅく

âm kun : いわ

Những từ hay gặp :

祝日(しゅくじつ):ngày lễ
祝う(いわう):chúc mừng
お祝い(おいわい):sự chúc mừng

270. : âm hán việt : VŨ

âm on : ぶ

âm kun : ま

Những từ hay gặp :

舞台(ぶたい): sân khấu
舞う(まう):nhảy múa
お見舞い(おみまい):thăm hỏi người bệnh

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 27 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
error: Content is protected !!