Kanji N2 bài 35 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 35 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 35 - Luyện thi tiếng Nhật N2

“341. – âm Hán – Việt : NGUYÊN :
Nghĩa Hán Việt : gốc, vốn, nền tảng

Âm on : げん
Âm kun : はら

Những từ hay gặp :

原料(げんりょう):nguyên liệu

野原(のはら):đồng cỏ

原産(げんさん):nguyên sản, sản phẩm được sản xuất từ đợt sản xuất đầu”

“342. – âm Hán – Việt : NHÂN :
Nghĩa Hán Việt : nguyên cớ

Âm on : いん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

原因(げんいん):nguyên nhân

要因(よういん):nhân tố chính”

“343. – âm Hán – Việt : TRÍ :
Nghĩa Hán Việt : đặt, để

Âm on : ち
Âm kun : お

Những từ hay gặp :

位置(いち):vị tr

í置く(おく):đặt, để

装置(そうち):thiết bị, lắp đặt

物置(ものおき):phòng kho”

“344. – âm Hán – Việt : TẨM :
Nghĩa Hán Việt : ngủ

Âm on : しん
Âm kun : ね

Những từ hay gặp :

寝室(しんしつ):phòng ngủ

寝る(ねる):ngủ

寝坊(ねぼう):ngủ dậy muộn

昼寝(ひるね):ngủ trưa”

“345. – âm Hán – Việt : NHIỆT :
Nghĩa Hán Việt : nóng, bị sốt

Âm on : ねつ
Âm kun : あつ

Những từ hay gặp :

(ねつ):sốt

熱い(あつい):nóng

熱心な(ねっしん):nhiệt tình, nhiệt tâm

熱中(ねっちゅう):nhiệt tình, nhiệt huyết”

“346. – âm Hán – Việt : THIÊU :
Nghĩa Hán Việt : đốt, nướng

Âm on : しょう
Âm kun : や

Những từ hay gặp :

燃焼(ねんしょう):thiêu cháy

焼く(やく):nướng

焼ける(やける):bị cháy”

“347. – âm Hán – Việt : XÚC :
Nghĩa Hán Việt : đụng, chạm

Âm on : しょく
Âm kun : ふ、さわ

Những từ hay gặp :

接触(せっしょく):tiếp xúc

触れる(さわれる):chạm, sờ

感触(かんしょく):cảm xúc

触る(さわる):sờ, chạm”

“348. – âm Hán – Việt : ĐĂNG :
Nghĩa Hán Việt : cái đèn

Âm on : とう
Âm kun :

Những từ hay gặp :

灯油(とうゆ):dầu đốt (lò sưởi)
蛍光灯(けいこうとう):đèn huỳnh quang
灯台(とうだい):hải đăng
電灯(でんとう):đèn điện”

“349. – âm Hán – Việt : DU :
Nghĩa Hán Việt : dầu

Âm on : ゆ
Âm kun : あぶら

Những từ hay gặp :

石油(せきゆ):dầu油

(ゆだん):bất cẩn

原油(げんゆ):dầu thô

(あぶら):dầu ăn”

“350. – âm Hán – Việt : DƯ :
Nghĩa Hán Việt : dư thừa

Âm on : よ
Âm kun : あま

Những từ hay gặp :

余分な(よぶんな):dư thừa

余裕(よゆう):phần dư thừa

余計な(よけいな):thừa, không cần thiết

余る(あまる):còn lại, dư thừa”

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 35 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

シェアしてくださいね ^^ !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :