Kanji N2 bài 43 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 43 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 43 - Luyện thi tiếng Nhật N2

“421. – âm Hán – Việt : CÁCH, CÁC :
Nghĩa Hán Việt : địa vị, cách

Âm on : かく
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(かかく):giá cả, giá thành

(せいかく):tính cách”

“422. – âm Hán – Việt : SIÊU :
Nghĩa Hán Việt : siêu đẳng, cực độ

Âm on : ちょう
Âm kun : こ

Những từ hay gặp :

える(こえる):băng qua, đi qua

(ちょうか):sự vượt quá, sự nhiều hơn

す(こす):vượt qua”

“423. – âm Hán – Việt : QUÂN, VẬN :
Nghĩa Hán Việt : bằng, đều

Âm on : きん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(へいきん):bình quân

(きんとう):cân bằng

(きんいつ):thống nhất”

“424. – âm Hán – Việt : NGOA :
Nghĩa Hán Việt : giầy

Âm on :
Âm kun : くつ

Những từ hay gặp :

(くつ):giầy

(ながぐつ):giầy cao

(くつした):tất

(あまぐつ):ủng đi mưa”

“425. – âm Hán – Việt : CUNG :
Nghĩa Hán Việt : dâng, cung cấp

Âm on : きょう
Âm kun : とも

Những từ hay gặp :

(ていきょう):cung cấp

(こども):trẻ con”

“426. – âm Hán – Việt : TƯỢNG :
Nghĩa Hán Việt : hình ảnh, biểu tượng

Âm on : しょう、ぞう
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(いんしょう):ấn tượng

(たいしょう):đối tượng

(げんぞう):hiện tượng

(ぞう):con voi”

“427. – âm Hán – Việt : TỔ :
Nghĩa Hán Việt : tổ, nhóm , đội

Âm on : そ
Âm kun : く

Những từ hay gặp :

織(そしき):tổ chức, hệ thống

わせ(くみあわせ):liên kết, kết hợp

(ばんぐみ):chương trình

(くみあい):công đoàn”

“428. – âm Hán – Việt : TRỊ :
Nghĩa Hán Việt : giá trị

Âm on : ち
Âm kun : ね、あたい

Những từ hay gặp :

(かち):giá trị

(ねだん):giá cả

(すうち):giá, số giá

(ね):giá cả”

“429. – âm Hán – Việt : MỘ :
Nghĩa Hán Việt : sưu tập, chiêu tập

Âm on : ぼ
Âm kun : つの

Những từ hay gặp :

(ぼしゅう):tuyển chọn

(ぼきん):sự quyên tiền

(おうぼ):ứng tuyển

る(つのる):trở nên mãnh liệt, tuyển mộ”

“430. – âm Hán – Việt : VÔ, MÔ :
Nghĩa Hán Việt : không

Âm on : む、ぶ
Âm kun : な

Những từ hay gặp :

(むりょう):miễn phí

(ぶじ):bình an, vô sự

(うむ):có và không có

し(なし):không có”

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 43 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :