Kanji N2 bài 46 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 46 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 46 - Luyện thi tiếng Nhật N2

“451. – âm Hán – Việt : THÁP :
Nghĩa Hán Việt : tháp

Âm on : とう
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(とう):tháp”

“452. – âm Hán – Việt : HỘI :
Nghĩa Hán Việt : tranh

Âm on : え、かい
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(え):tranh

絵画(かいが):hội họa, bức tranh

絵の具(えのぐ):vật liệu vẽ”

“453. – âm Hán – Việt : LƯỢC :
Nghĩa Hán Việt : tóm tắt, mưu lược

Âm on : りゃく
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(りゃく):tóm lược

省略(しょうりゃく):lược bỏ

略す(りゃくす):lược bỏ, làm ngắn

略歴(りゃくれき):tiểu sử vắn tắt”

“454. – âm Hán – Việt : THUẬN :
Nghĩa Hán Việt : thứ tự, theo, hòa thuận

Âm on : じゅん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(じゅん):lượt

順番(じゅんばん):lần lượt

順路:con đường theo tuần tự, tuân theo đạo lý

順調(じゅんちょう):thuận lợi , trôi chảy”

“455. – âm Hán – Việt : BẢN :
Nghĩa Hán Việt : bản in, tấm ván

Âm on : はん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

出版(しゅっぱん):xuất bản

版画(はんが):tranh khắc gỗ

出版社(しゅっぱんしゃ):công ty xuất bản”

“456. – âm Hán – Việt : VÂN :
Nghĩa Hán Việt : tài năng, nghề

Âm on : げい
Âm kun :

Những từ hay gặp :

芸術(げいじゅつ):nghệ thuật

芸能(げいのう):các môn nghệ thuật biểu diễn

工芸(こうげい):công nghệ, kỹ thuật chế tạo, chế tác sản phẩm

園芸(えんげい):nghệ thuật cây cảnh”

“457. – âm Hán – Việt : PHỨC :
Nghĩa Hán Việt : nhiều lớp, gấp hai

Âm on : ふく
Âm kun :

Những từ hay gặp :

複製(ふくせい):sự phục chế

複写(ふくしゃ):bản in, bản sao

複雑(ふくざつ):phức tạp

複数(ふくすう):số phức”

“458. – âm Hán – Việt : KHAN, SAN :
Nghĩa Hán Việt : xuất bản, ban hành

Âm on : かん
Âm kun :

Những từ hay gặp :

刊行物(かんこうぶつ):sản phẩm (sách báo) được phát hành định kỳ

週刊(しゅうかん):tuần san, phát hành hàng tuần

朝刊(ちょうかん):báo sáng

月刊(げっかん):phát hành hàng tháng”

“459. – âm Hán – Việt : TẰNG :
Nghĩa Hán Việt : lớp, tầng

Âm on : そう
Âm kun :

Những từ hay gặp :

高層(こうそう):cao tầng

低層(ていそう):hạ tầng, chỗ thấp

一層(いちそう):1 tầng”

“460. – âm Hán – Việt : THÚC, THÚ :
Nghĩa Hán Việt : bó, gói

Âm on : そく
Âm kun : たば

Những từ hay gặp :

約束(やくそく):lời hứa

花束(はなたば):bó hoa

(たば):bó,束ねる(たばねる):bó lại”

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 47 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
error: Content is protected !!