Kanji N2 bài 47 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 47 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Kanji N2 bài 47 - Luyện thi tiếng Nhật N2

“461. – âm Hán – Việt : CAM :
Nghĩa Hán Việt : ngọt

Âm on :
Âm kun : あま

Những từ hay gặp :

い(あまい):ngọt

(あまくち):vị ngọt tương đối mạnh, thích đồ ngọt”

“462. – âm Hán – Việt : TÂN :
Nghĩa Hán Việt : cay dắng, cay, gia vị

Âm on :
Âm kun : から

Những từ hay gặp :

い(からい):cay

(からくち):thích đồ cay”

“463. – âm Hán – Việt : MÃNH :
Nghĩa Hán Việt : đĩa, sành

Âm on :
Âm kun : さら

Những từ hay gặp :

(さら)cái đĩa

(おおざら):đĩa to

(こざら):đĩa nhỏ”

“464. 綿 – âm Hán – Việt : MIÊN :
Nghĩa Hán Việt : bông vải

Âm on : めん
Âm kun : わた

Những từ hay gặp :

綿(めん):bông, tơ

綿(もめん):sợi bông”

“465. – âm Hán – Việt : CỰU :
Nghĩa Hán Việt : cũ, già

Âm on : きゅう
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(きゅうかん):toà nhà cũ

(ふっきゅう):sự phục chế, khôi phục cái cũ

(きゅうせい):tên gốc (trước khi đổi tên lúc lấy chồng)”

“466. – âm Hán – Việt : HẬU :
Nghĩa Hán Việt : dày, thân mật

Âm on : こう
Âm kun : あつ

Những từ hay gặp :

省(こうせいろうどうしょう):bộ lao động phúc lợi công cộng

い(あつい):dày

かましい(あつかましい):mặt dày

(あつで):dày,đồ dày(dùng cho các vật : giấy, vải, đồ gốm…)”

“467. – âm Hán – Việt : BẠC, BÁC :
Nghĩa Hán Việt : mỏng manh, nhạt

Âm on :
Âm kun : うす

Những từ hay gặp :

い(うすい):mỏng , nhạt

(うすで):mỏng, đồ mỏng(dùng cho các vật : giấy, vải, đồ gốm…)

める(うすめる):làm cho nhạt đi”

“468. – âm Hán – Việt : LẠP :
Nghĩa Hán Việt : hạt đậu

Âm on :
Âm kun : つぶ

Những từ hay gặp :

(つぶ):hạt”

“469. – âm Hán – Việt : CỰC :
Nghĩa Hán Việt : cuối, cực

Âm on : きょく、ごく
Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ほっきょく):bắc cực

(せっきょくてき):mang tính tích cực

(なんきょく):nam cực

(しょうきょくてき):mang tính tiêu cực”

“470. – âm Hán – Việt : CÁCH, CỨC :
Nghĩa Hán Việt : đổi mới

Âm on : かく
Âm kun : かわ

Những từ hay gặp :

(かわ):da

(かいかく):cải cách

(かわせい):đồ da

命(かくめい):cách mạng”

“471. – âm Hán – Việt : KHỔ :
Nghĩa Hán Việt : đau khổ

Âm on : く
Âm kun : くる、にが

Những từ hay gặp :

(くつう):vết thương, nỗi đau

しい(くるしい):khổ sở

い(にがい):đắng

しむ(くるしむ):đau khổ”

Trên đây là nội dung 10 chữ Kanji N2 bài 47 – Luyện thi tiếng Nhật N2

Mời các bạn học các chữ Kanji N2 khác trong chuyên mục Kanji N2

Chúc các bạn ôn tập tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :