Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 9

Chữ hán N3 – Bài 9

81. 神

Âm Hán – Việt : Thần

Âm on : しん、じん

Âm kun : かみ

Cách nhớ :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信
Chúng tôi cúng lên thần sấm chớp

Những từ hay gặp :

(じんじゃ):đền

(かみさま):thần

(しんけいしつ):quá nhậy cảm

82. 寺

Âm Hán – Việt : Tự

Âm on : じ

Âm kun : てら

Cách nhớ :

Hình ảnh chữ 寺
Chỉ tay huoéng đến ngôi đền

Những từ hay gặp :

(じ):chùa ~

(おてら):chùa

83. 役

Âm Hán – Việt : Dịch

Âm on : やく

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 役
Nhiệm vụ của tôi là vận chuyển đá

Những từ hay gặp :

(しやくしょ):toà thị chính

つ(やくにたつ):có ích

(やくいん):công chức

84. 郵

Âm Hán – Việt : Bưu

Âm on : ゆう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

便(ゆうびん):bưu điện

85. 局

Âm Hán – Việt : Cục

Âm on : きょく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

便(ゆうびんきょく):bưu điện

(やっきょく):cửa hàng thuốc

86. 交

Âm Hán – Việt : Giao

Âm on : こう

Âm kun :

Cách nhớ :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 交, 申, 神
Bố tôi (父) đang băng qua ngã tư.

Những từ hay gặp :

(こうばん):đồn cảnh sát

(こうつう):giao thông

(こうかん):trao đổi

87. 差

Âm Hán – Việt : Sai

Âm on : さ

Âm kun : さ-す

Những từ hay gặp :

(さ):chênh lệch

す(さしだす):gửi đi

(さしだしにん):người gửi

88. 点

Âm Hán – Việt : Điểm

Âm on : てん

Âm kun :

Cách nhớ :

Bốn cái chấm đã được đóng dấu

Những từ hay gặp :

(こうさてん):ngã tư

(てんすう):điểm số

(~てん):~điểm

89. 橋

Âm Hán – Việt : Kiều

Âm on : きょう

Âm kun : はし

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 橋
Có một cái cầu gỗ (木) và một toà nhà

Những từ hay gặp :

(ほどうきょう):cầu đi bộ (cầu trên cao)

(はし):cầu

90. 公

Âm Hán – Việt : Công

Âm on : こう

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 公
Phục vụ công chúng là một việc khó

Những từ hay gặp :

(こうえん):công viên

(こうどう):đường công (đường do nhà nước làm, không phải do cá nhân làm)

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 9. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 10. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :