Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

作 : Tác.

Onyomi : さく/ さ.

Kunyomi : つく-る/ つく-り.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 作
Người ta dùng cái cưa này để chế tạo ra thứ gì đó
Những từ thường gặp :

作る(つくる)- làm, chế tác

作業(さぎょう)- công việc

作家(さっか)- tác giả

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục