Hữu : 友

 Cách đọc theo âm Onyomi:  ゆう

 Cách đọc theo âm Kunyomi: とも

 Cách Nhớ:

Bạn bè là sụ giúp đỡ từ cả hai phía

Các từ thường gặp:

友だち(ともだち): Bạn bè

友人(ゆうじん): Bạn thân

親友(しんゆう): Bạn thân

 友情(ゆうじょう): Bạn, tình bạn

友好(ゆうこう): Tình bạn, sự hữu hảo

Câu hỏi - góp ý :

Categories: Kanji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *