Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

受 : Thụ.

Onyomi : じゅ.

Kunyomi : う-ける.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ chữ 受 :
Cách nhớ chữ Kanji 受
Nhận đồ vật bằng cách tay trao tay
Những từ thường gặp :

受信(じゅしん):nhận tin

受験(じゅけん):dự thi

受ける(うける):nhận

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục