Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

DANH : 名.

Onyomi : めい, みょう.

Kunyomi : な.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách Nhớ:

cách nhớ chữ Kanji 名
Tên nó là TARO夕口

Các từ thường gặp:

名前(なまえ): Tên, họ tên

有名な(ゆうめいな): Nổi tiếng

平仮名(ひらがな): Bộ chữ hiragana

名刺(めいし): Danh thiếp

氏名(しめい): Họ tên

名字(みょうじ): Họ

名詞(めいし): Danh từ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục