Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

当 : Đương, Đáng.

Onyomi : トオ.

Kunyomi : あ_たる.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữu Kanji 当
Một mũi tên trúng vào đích

Các từ thường gặp:

本当に (ほんとうに) : thực sự

当たる (あたる) : trúng, chạm

お弁当 (おべんとう) : cơm hộp

適当 (てきとう) : thích hợp

当てる (あてる) : chạm vào, đánh vào

当時 (とうじ) : vào thời điểm đó

担当 (たんとう) : chịu trách nhiệm

当然 (とうぜん) : tất nhiên

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục