Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

成 : Thành

Onyomi : セイ, ジョオ

Kunyomi : な_る

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 成
Sử dụng vũ khí, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ

Các từ thường gặp:

賛成する (さんせいする) : đồng ý

成長 (せいちょう) : tăng trưởng

成人 (せいじん) : người lớn

成る (なる thành, trở thành

成績 せいせき) : thành tích

完成 (かんせい) : hoàn thành

成功 (せいこう) : thành công

成就する (じょうじゅする) : (ước nguyện) đạt thành

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục