Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

校 : Hiệu.

Onyomi : こう / きょ.

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ 校
Bố tôi đến Trường đứng cạnh cái cây chờ tôi sau giờ học
Những từ thường gặp :

学校 (がっこう) : trường học

校長 (こうちょう) : hiệu trưởng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục