Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

決 : QUYẾT

Onyomi : けつ

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 決
Quyết định sẽ tiết kiệm nước
Những từ thường gặp :

決定(けってい):quyết định

決める(きめる):quyết, quyết định

決まる(きまる): được quyết định

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục