Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

済 : Tế

Onyomi : サイ

Kunyomi : す_む

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 済
Tôi đã viết xong câu văn (文) trên cao

Các từ thường gặp:

経済 (けいざい) : kinh tế

経済学 (けいざいがく) : kinh tế học

済む (すむ) : xong

済ませる (すませる) : hoàn thành

使用済み (しようずみ) : đã dùng xong

返済する (へんさいする) : trả lại tiền

救済 (きゅうさい) : cứu tế

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục