Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

熱 : NHIỆT

Onyomi : ねつ

Kunyomi : あつ

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 熱
Tôi cuộn tròn người để giữ nhiệt
Những từ thường gặp :

熱(ねつ):sốt

熱い(あつい):nóng

熱心な(ねっしん):nhiệt tình, nhiệt tâm

熱中(ねっちゅう):nhiệt tình, nhiệt huyết

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục