THI : 矢

 Cách đọc theo âm Onyomi:   し

 Cách đọc theo âm Kunyomi: や

 Cách Nhớ:

Đây là hình mũi tên.

Các từ thường gặp:

矢(): Mũi tên

(じるし): Mũi tên chỉ hướng

(むりり): Sự cưỡng chế, bắt buộc

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :