Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

記 : Kí

Onyomi :

Kunyomi : しる_す

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 記
Tôi viết lại những điều anh nói

Các từ thường gặp:

日記 にっき nhật ký

暗記する あんきする học thuộc lòng

記事 きじ bài báo

記者 きしゃ phóng viên

記入する きにゅうする điền, ghi vào

記念 きねん kỷ niệm

記録 きろく kỷ lục

記す しるす Ghi chép

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục