Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

配 : PHỐI

Onyomi : はい

Kunyomi : くば

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 配
Người quỳ xuống và phân phối rượu
Những từ thường gặp :

配達(はいたつ):sự phân phát

心配(しんぱい):lo lắng

気配(けはい):sự linh cảm

配る(くばる):phân phát, phân phối, chú ý

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục