Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Môn : 門

 Cách đọc theo âm Onyomi:  もん

 Cách đọc theo âm Kunyomi: かど

 Cách Nhớ:

43 e1447314525904

Đây là hình của một cái cổng

門の形です(もんのかたちです)

Các từ thường gặp:

門(もん):Cổng

専門(せんもん):Chuyên môn

正門(せいもん):  Cổng chính

部門(ぶもん):Bộ môn, Khoa

入門(にゅうもん):Nhập môn

門松(かどまつ):Cây nêu ngày tết

名門(めいもん):Danh môn, gia đình danh tiếng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục