Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

題 : Đề.

Onyomi : だい.

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 題
Nhà báo để tìm được chủ đề phải vận dụng cả chân vào đầu
Những từ thường gặp :

問題(もんだい)- vấn đề

話題(わだい)- chủ đề cuộc nói chuyện

宿題(しゅくだい)- bài tập về nhà

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục