Kanji 満 Âm Hán Việt của chữ 満 : Mãn Cách đọc chữ 満 Onyomi : まん Kunyomi : み Cấp độ

Read more

Kanji 普 Âm Hán Việt của chữ 普 : PHỔ. Cách đọc chữ 普 : Onyomi : ふ. Kunyomi :

Read more

Kanji 替 Âm Hán Việt của chữ 替 : THẾ. Cách đọc chữ 替 Onyomi : Kunyomi : か. Cấp

Read more

Kanji 無 Âm Hán Việt của chữ 無 : Vô. Cách đọc chữ 無 Onyomi : ム, ブ. Kunyomi :

Read more

Kanji : 過 Âm Hán Việt của chữ 過 : Qua, Quá. Cách đọc chữ 過 Onyomi : カ. Kunyomi

Read more

Kanji 階 Âm Hán Việt của chữ 階 : Giai. Cách đọc chữ 階 : Onyomi : カイ. Kunyomi :

Read more

Kanji 番 Âm Hán Việt của chữ 番 : Phiên. Cách đọc chữ 番 Onyomi : バン. Kunyomi : Cấp

Read more