Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 91

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 91

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 91Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 91 Mời các bạn tiếp tục học 10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 91

“911. 通る[とおる] Nghĩa tiếng Anh : pass, go through. Nghĩa tiếng Việt : băng qua
Ví dụ:
毎日、この道を通ります。
Dịch nghĩa :
Hàng ngày tôi đi qua con đường này”
“912. 自動車[じどうしゃ] Nghĩa tiếng Anh : automobile. Nghĩa tiếng Việt : ô tô
Ví dụ:
彼は自動車会社に就職した。
Dịch nghĩa :
Anh ấy làm việc ở công ty ô tô”
“913. 慣れる[なれる] Nghĩa tiếng Anh : grow accustomed to, get used to. Nghĩa tiếng Việt : quen với
Ví dụ:
新しい家にはもう慣れましたか。
Dịch nghĩa :
bạn đã quen với ngôi nhà mới chưa?”
“914. 撮る[とる] Nghĩa tiếng Anh : take (a photograph), film. Nghĩa tiếng Việt : chụp ảnh
Ví dụ:
空の写真を撮るのが好きです。
Dịch nghĩa :
Tôi thích việc chụp ảnh bầu trời”
“915. やっと[やっと] Nghĩa tiếng Anh : at last, finally. Nghĩa tiếng Việt : cuối cùng
Ví dụ:
やっと仕事が終わりました。
Dịch nghĩa :
cuối cùng thì công việc đã xong”
“916. どんどん[どんどん] Nghĩa tiếng Anh : knock, bang. Nghĩa tiếng Việt : ùn lên, ngày càng nhiều
Ví dụ:
ドアをどんどんとたたいた。
Dịch nghĩa :
đập cửa ầm ầm”
“917. 並べる[ならべる] Nghĩa tiếng Anh : line up, arrange. Nghĩa tiếng Việt : xếp đặt
Ví dụ:
私は料理をテーブルに並べた。
Dịch nghĩa :
Tôi đã xếp những món ăn trên bàn”
“918. 逃げる[にげる] Nghĩa tiếng Anh : escape, run away. Nghĩa tiếng Việt : chạy trốn
Ví dụ:
鳥が窓から逃げたよ。
Dịch nghĩa :
Con chim đã chạy thoát từ cửa sổ”
“919. 渡す[わたす] Nghĩa tiếng Anh : hand over, give. Nghĩa tiếng Việt : đưa cho
Ví dụ:
彼に手紙を渡しました。
Dịch nghĩa :
Tôi đã đưa thư cho anh ấy”
“920. 値段[ねだん] Nghĩa tiếng Anh : price. Nghĩa tiếng Việt : giá cả
Ví dụ:
このベルトの値段は2500円でした。
Dịch nghĩa :
Giá của cái dây lưng này là 2500 yên”

 

Trên đây là nội dung của 10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 91.

Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :