Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

世 : Thế.

Onyomi : せい / せ.

Kunyomi : よ.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 世
hữ せ trong từ せかい tạo thành
Những từ thường gặp :

世界(せかい):thế giới

世紀(せいき):thế kỷ

世の中(よのなか):xã hội

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục