Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

婚 : Hôn

Onyomi : コン

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 婚
Phụ nữ đổi họ sau ngày kết hôn

Các từ thường gặp:

結婚する (けっこんする) : cưới

離婚する (りこんする) : ly hôn

婚約 (こんやく) : đính hôn

婚約者 (こんやくしゃ) : người đính hôn với mình

既婚 (きこん) : có gia đình (đã kết hôn)

未婚 (みこん) : chưa kết hôn

新婚 (しんこん) : mới cưới

求婚する (きゅうこんする) : cầu hôn

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục