Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

糸 : MỊCH

Onyomi :

Kunyomi : いと

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 糸
Hình cuộn chỉ
Những từ thường gặp :

糸(いと):sợi chỉ, chỉ

毛糸(けいと):sợi len

釣り糸(つりいと): Dây câu

抜糸(ばっし):Việc gỡ chỉ khâu

« Trở lại mục lục