Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

ĐỘC : 読.

Onyomi : どく, とく, とう.

Kunyomi : よ.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách Nhớ:

cách nhớ chữ 売
Anh ấy nói(言) hãy đọc cuốn sách best-selling (売) này

Các từ thường gặp:

読む(よむ): Đọc

読み物(よみもの): Bài viết, sách

読書(どくしょ): Đọc sách

読者(どくしゃ): Độc giả

句読点(くとうてん): Dấu chấm câu

愛読(あいどくしょ): Cuốn sách yêu thích

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục