Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

賛 : Tán

Cách đọc theo âm Onyomi : サン

Cách đọc theo âm Kunyomi : すい

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 賛, 成, 絶

Chúng tôi khen người chồng, người mua về con sò () lớn.

Các từ thường gặp:

賛成する さんせいする đồng ý
賞賛する しょうさんする ca ngợi, tán thưởng
賛否 さんぴ tán thành hay không tán thành
絶賛 ぜっさん sự ngưỡng mộ lớn

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục