You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 寺 役 郵

âm hán việt và cách đọc chữ 寺 役 郵

âm hán việt và cách đọc chữ 寺 役 郵
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

寺 – Âm Hán Việt : Tự

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : てら
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 寺 :

(じ):chùa ~
(おてら):chùa

役 – Âm Hán Việt : Vai

Cách đọc Onyomi : やく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 役 :

(しやくしょ):toà thị chính
つ(やくにたつ):có ích
(やくいん):công chức

郵 – Âm Hán Việt : Bưu

Cách đọc Onyomi : ゆう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 郵 :

便(ゆうびん):bưu điện

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: