Mon chế tiếng Nhật sự quyết tâm của Nobita

Mon chế tiếng Nhật sự quyết tâm của Nobita

Mon chế tiếng Nhật sự quyết tâm của Nobita. Chào các bạn trong chuyên mục Doraemon chế lần này, Tự học tiếng Nhật online xin mời các bạn cùng học tiếng Nhật qua một câu chuyện Doraemon chế vui: Sự quyết tâm của Nobita.

Mon chế tiếng Nhật sự quyết tâm của Nobita

Nội dung câu chuyện vui : Sự quyết tâm của Nobita

ノビタ:明日から、一生懸命に勉強する、オンライン時間を制限し、毎日2回だけにする。
Nobita: ashita kara, isshōkenmei benkyō suru, onrain jikan o seigen shi, mainichi 2 kaidake ni suru.
Nô: kể từ ngày mai , quyết tâm học hành, quyết tâm hạn chế online, mỗi ngày chỉ online 2 lần.

一回は12時間だ。
ikkaiha 12 jikan da.
Mỗi lần 12 tiếng.

頑張ります、頑張ります。
ganbari masu, ganbari masu.
Quyết tâm, quyết tâm.

Từ vựng trong truyện Mon chế tiếng Nhật quyết tâm:

一生懸命 (Isshōkenmei): chăm chỉ

勉強 (benkyō): học hành

制限 (seigen): hạn chế, kiềm chế

オンライン (onrain): online

頑張る(ganbaru): cố gắng

Trên đây là câu chuyện vui mon chế tiếng Nhật: Quyết tâm. Mời các bạn tìm hiểu thêm các bài viết tương tự trong chuyên mục : Doraemon chế.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: