Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

共 : Cộng

Cách đọc theo âm Onyomi : キョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : とも

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 共, 供, 両
Hãy đi cùng nhau

Các từ thường gặp:

共に ともに cùng nhau
共通 きょうつう chung
公共 こうきょう công cộng
共感する きょうかんする đồng cảm
共産主義 きょうさんしゅぎ chủ nghĩa cộng sản
共学 きょうがく cùng học
共同 きょうどう cùng làm

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục