Đường : 堂

Onyomi :  どう

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 堂
Trên mặt đất (土)  có tòa nhà lớn.

Các từ thường gặp:

堂(しょくどう): NhÀ ăn

講堂(こうどう): Giàng đường

*堂と(どうどうと): Đường đường

*堂(こうかいどう): Nơi hội họp công cộng

堂(こっかいぎじどう): Tòa nhà quốc hội

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :