Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Đường : 堂

Onyomi :  どう

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 堂
Trên mặt đất (土)  có tòa nhà lớn.

Các từ thường gặp:

食堂(しょくどう): NhÀ ăn

講堂(こうどう): Giàng đường

*堂々と(どうどうと): Đường đường

*公会堂(こうかいどう): Nơi hội họp công cộng

国会議事堂(こっかいぎじどう): Tòa nhà quốc hội

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục