Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

授 : Thụ

Onyomi : じゅ

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 授
Được chỉ bảo cũng giống như được nhận một thứ gì đó
Những từ thường gặp :

授業(じゅぎょう):bài giảng

教授(きょうじゅ):trợ giảng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục