Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

政 : Chính

Onyomi : セイ, ショオ

Kunyomi : まつりこと

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 政
Chính phủ nên làmviệc đúng (正).

Chính phủ nên làmviệc đúng ().

Các từ thường gặp:

政治 (せいじ) : chính trị

政治家 (せいじか) : chính trị gia

政党 (せいとう) : Đảng phái chính trị

政府 (せいふ) : chính phủ

行政 (ぎょうせい) : hành chính

財政 (ざいせい) : tài chánh

政権 (せいけん) : quyền lực chính trị

政策 (せいさく) : chính sách

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục