Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

教 : Giáo.

Onyomi : きょう.

Kunyomi : おし-える / おそ-わる.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 教
Các cụ già đang dạy em bé học
Những từ thường gặp :

教える(おしえる):dạy dỗ

教わる(おそわる):được dạy

教師(きょうし):giáo viên

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục