Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Mỗi : 毎.

Onyomi : まい.

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N5.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 毎
Mỗi người chỉ có 1 người mẹ

Các từ thường gặp:

毎日(まいにち):Mỗi ngày

毎月(まいつき):Mỗi tháng

毎年(まいとし/まいねん):Mỗi năm

毎週(まいしゅう):Mỗi tuần

毎晩(まいばん):Mỗi tối

毎朝(まいあさ):Mỗi sang

毎度(まいど):Mỗi lần

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục