Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

法 : Pháp.

Onyomi : ホオ, ハッ, ホッ.

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 法
Luật về nước sạch đã được thực thi từ năm ngoái

Các từ thường gặp:

法律 ほうりつ pháp luật

文法 ぶんぽう ngữ pháp

方法 ほうほう Phương pháp

憲法 けんぽう hiến pháp

違法 いほう vi phạm pháp luật

用法 ようほう cách sử dụng

法案 ほうあん phương án

法則 ほうそく quy tắc

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục