Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

終 : Chung.

Onyomi : しゅう.

Kunyomi : お-わる/ お-える/ つい.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 終
Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài như cuộn chỉ, vậy mà nó lại kết thúc vào mùa đông vừa rồi
Những từ thường gặp :

終わる(おわる):kết thức

終了(しゅうりょう):hoàn thành

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục