Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

絶 : Tuyệt

Cách đọc theo âm Onyomi : ゼツ

Cách đọc theo âm Kunyomi : た_つ

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 絶, 対, 続

Màu sắc () của sợi dây () bị đứt đoạn

Các từ thường gặp:

絶対に ぜったいに tuyệt đối
絶滅 ぜつめつ tiêu diệt
絶えず たえず không dán đoạn
気絶する きぜつする ngất xỉu
絶望 ぜつぼう tuyệt vọng
絶える たえる bị tiêu diệt

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục