Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

送 : Tống.

Onyomi : そう.

Kunyomi : おく-る.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 送
Ai đó gửi quà cho tôi
Những từ thường gặp :

輸送費(ゆそうひ):phí vận chuyển

送る(おくる):gửi

送り主(おくりぬし):người gửi

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục